Zepsół Szkół Ogólnokształcących, 58-100 Świdnica, ul. Równa 11
Identyfikator szkoły: 02190110004
Świdnica, dn. 6.04.2006r.

Lista tematów

na egzamin wewnętrzny z języka polskiego

I. Literatura
 1. Poezja jako narzędzie walki z systemem totalitarnym. Omów zjawisko, odwołując się do wybranych utworów powstałych po II wojnie światowej.
 2. Konflikt pokoleń. Rozwiń temat na wybranych przykładach literackich.
 3. Sacrum a profanum w literaturze wybranych epok. Przedstaw różne sposoby funkcjonowania zagadnienia.
 4. Drzewo - świadek, uczestnik życia postaci literackich. Omów zagadnienie na wybranych przykładach.
 5. Uniwersalne wartości literatury dziecęcej. Zrealizuj temat na podstawie wybranych utworów.
 6. Wszechwładna siła pieniądza. Przeanalizuj temat w oparciu o losy wybranych postaci literackich.
 7. Miłość w biografiach i utworach polskich romantyków. Omów temat, odwołując się do wybranych tekstów.
 8. Przemiana wewnętrzna jako motyw określający osobowość bohatera literackiego. Omów zagadnienie na wybranych przykładach.
 9. Wizerunek polskiego emigranta w wybranych utworach literatury polskiej. Rozwiń temat w opraciu o wybrane utwory.
 10. Różne sposoby kreacji outsidera we współczesnej literaturze polskiej. Omów na podstawie wybranych przykładów.
 11. Miasto - synonim cywilizacji i postępu czy obszar zepsucia i degradacji? Rozważ temat na przykładzie wybranych utworów literackich.
 12. Fascynacja psychoanalizą w literaturze okresu międzywojnia. Odwołując się do wybranych utworów, wyjaśnij, jakie formy ta fascynacja przybierała.
 13. Skandale i prowokacje literackie. Omów temat, odwołując się do biografii i twórczości wybranych utworów.
 14. Obrazy dzieciństwa w literaturze. Jak determinuje ono życie dorosłego człowieka? Omów temat na wybranych przykładach.
 15. Intertekstualność, czyli dialogi tekstów kultury. Omów na wybranych przykładach zjawisko aluzji literackiej lub/i innych form intertekstualności.
 16. Człowiek w obliczu różnych zagrożeń. Rozwiń temat na wybranych przykładach literackich.
 17. Starość jako temat literacki. Omów na wybranych przykładach.
 18. Rozmowy człowieka z Bogiem w literackim przekazie twórców różnych epok. Omów na wybranych przykładach.
 19. Literackie obrazy zniewolenia człowieka. Rozwiń temat na wybranych przykładach.
 20. "Świat jest teatrem, aktorami ludzie" - przedstaw na wybranych przykładach literackich topos theatrum mundi.
 21. Miłosne trójkąty w literaturze "wysokiej" i "popularnej" - omów na wybranych przykładach.
 22. Sybir w literaturze polskiej i rosyjskiej w wieku XIX i XX. Omów na wybranych przykładach literackich.
 23. Omów rolę literatury w kreowaniu (lub burzeniu) stereotypów Polaka, Niemca, Żyda - na przykładach wybranych utworów.
 24. Na wybranych przykładach literackich przedstaw szpital jako miejsce odizolowania ludzi od społeczeństwa.
 25. Everyman jako bohater literacki. Przedstaw na wybranych przykładach.
 26. Zaprezentuj literackie portrety Sarmatów w dobie baroku i w późniejszych epokach.
 27. Przedstaw na wybranych przykładach literackich portrety ojca.
 28. Tradycja i awangarda - dwie różne koncepcje literatury XX wieku. Przedstaw temat na wybranych przykładach.
 29. Oceń na wybranych przykładach, jaką rolę w społeczeństwie wyznaczyli inteligencji twórcy wybranych utworów literackich różnych epok.
 30. Od Krasickiego do Młynarskiego. Polska literatura satyryczna w walce z wadami Polaków. Wskaż najbardziej charakterystyczne motywy tej twórczości, określ funkcje środków artystycznych.
 31. Literatura jako diagnoza stanu społeczeństwa. Odwołując się do utworów z różnych epok literackich, wykaż, że są one wiernym obrazem rzeczywistości w której powstały.
 32. Tytuł, motto, ostatnia scena jako klucz do interpretacji dzieła. Przedstaw na wybranych przykładach.
 33. Literatura w służbie ideologii. Co sądzisz o tym zjawisku? Zilustruj je na przykładzie twórczości wybranych autorów.
 34. Jak "rodzą się" zbrodniarze? Na podstawie wybranych lektur wykaż, że literatura jest źródłem wiedzy o wpływie różnych czynników na degenerację jednostki.
 35. Marzyciele i ich dramat niespełnienia. Omów problem na podstawie wybranych utworów literatury polskiej i obcej.
 36. Literatura polska okresu rozbiorów i powojenna literatura emigracyjna w walce o zachowanie polskich wartości narodowych i Polskę w pełni niepodległą. Omów podobieństwa i różnice.
 37. Bohater zbuntowany. Zanalizuj źródła i formy buntu jako motywu literackiego.
 38. Ludowość i ludomania. Omów różne sposoby nawiązania do folkloru i życia ludu w twórczości literackiej.
 39. Jak przejawia się groteska w literaturze? Omów cechy tej kategorii estetycznej na wybranych przykładach.
 40. Motyw "exegi monumentum" w twórczości Horacego i jego reinterpretacja w literaturze polskiej różnych epok. Przedstaw na wybranych przykładach.
 41. Na wybranych przykładach omów rolę i sposób funkcjonowania tradycji romantycznej w literaturze różnych epok.
 42. Jak kształtował się model liryki patriotycznej w różnych epokach w Polsce? Przedstaw na wybranych przykładach (od średniowiecza do współczesności).
 43. Pamiętnikarz jako autor, narrator i bohater swego dzieła. Na wybranych przykładach przedstaw różne sposoby realizacji tych ról.
 44. Nasi "braci mniejsi" w literaturze. Omów różne funkcje zwierząt w wybranych utworach.
 45. Pan i sługa w literaturze. Przedstaw różne sposoby ujęcia tematu, odwołując się do wybranych utworów.
 46. Różne sposoby ukazywania Kresów w literaturze polskiej. Omów na wybranych przykładach.
 47. Labirynty i ich oblicza. Porównaj różne sposoby funkcjonowania tego motywu w wybranych utworach literackich.
 48. Góry jako źródło inspiracji literackiej. Omów na podstawie wybranych przykładów z różnych epok literackich.
 49. Odwołując się do wybranych dzieł, omów różne sposoby widzenia wsi w literaturze.
 50. Conrad i Camus - dwie propozycje moralne: bliskie czy przeciwne? Rozważ problem, odwołując się do wybranych dzieł obu autorów.
 51. Profetyczne wizje w literaturze. Omów na wybranych przykładach, zwróć uwagę na sposób obrazowania, język i przesłanie.
 52. Socrealizm jako sposób prezentowania rzeczywistości w literaturze lat pięćdziesiątych XX wieku. Omów na wybranych przykładach.
 53. Określ funkcje motywu tańca w tekstach literackich różnych epok (na wybranych przykładach).
 54. Przedstaw funkcjonowanie mitu napoleońskiego w wybranych utworach literackich (np. Mickiewicza, Prusa, Żeromskiego, Brandysa, Łysiaka).
 55. Literackie wizerunki przyjaźni i przyjaciół. Omów na wybranych przykładach.
 56. Młodzi gniweni wśród twórców i bohatrerów literackich. Zaprezentuj swoje przemyślenia na temat przyczyn ich buntu i ofiary.
 57. Mistrzowie i uczniowie. Przedstaw świadome wykorzystanie wzorów literackich w wybranych tekstach pochodzących z różnych epok.
 58. Bohater literacki jako alter ego twórcy dzieła. Przedstaw zagadnienie na wybranych przykładach.
 59. Egzystencjaliści - filozofowie i pisarze. Na wybranych przykładach literackich przedstaw ich sposób widzenia świata i człowieka.
 60. Polski dwór - od sielanki do parodii. Przedstaw zagadnienie na wybranych przykładach literackich.
 61. Szaleńcy jako bohaterowie utworów literackich. Przedstaw różne kreacje postaci.
 62. Duchowni jako bohaterowie utworów literackich. Omów temat na wybranych przykłądach z różnych epok.
 63. Sonet w tradycji literackiej różnych epok. Omów zagadnienie na wybranych przykładach.
 64. Rola lektur w kształtowaniu osobowości bohaterów literackich. Omów temat na wybranych przykładach.
 65. Dziecko w literaturze romantycznej i pozytywistycznej - dokonaj porównania, odwołując się do wybranych utworów.
 66. Konformiści i buntownicy. Zaprezentuj postawy wybranych bohaterów literackich i oceń je.
 67. Literatura jako wyraz przeżyć pokolenia. Rozważ temat, wybierając jedno pokolenie.
 68. Sprawy osobiste i sprawy publiczne w listach romantycznych (omów na przykłądzie korespondencji Norwida, Krasińskiego, Chopina i/lub innych.
 69. Arkadie i utopie - literackie krainy szczęścia w utworach różnych epok. Scharakteryzuj sposoby ich kreowania, funkcjie i znaczenie.
 70. Antyutopia i parabola jako literackie przetworzenie doświadczeń totalitaryzmu. Omów zagadnienie, odwołując się do wybranych przez siebie przykładów literackich (np. powieści A. Camusa, T. Konwickiego, G. Orwella, S. Lema, A. Huxleya).
 71. Miłość sentymentalna, spełniona, fatalna. Porównaj literackie obrazy miłości, odnosząc je do kontekstu epoki.
 72. Goście z zaświatów w literaturze. Omów ich funkcje na wybranych przykładach.
 73. Literackie portrety matek. Omów na wybranych przykładach
 74. Motyw winy i kary w utworach literackich. Przedstaw różne sposoby jego unkcjonowania w literaturze.
 75. Prawda historyczna a literacka legenda. Omów zagadnienie, odnosząc się do wybranych postaci lub zdarzeń historycznych.
 76. Biografia jako klucz interpretacyjny. Na podstawie wybranego przykładu omów związki między życiem artysty a jego twórczością.
 77. Czy literatura polska jes literaturą szczęśliwych zakończeń? Zanalizuj zakończenia wybranych utworów i przedstaw swoje wnioski.
 78. Atrybuty wielkich i sławnych ludzi. PRzedstaw swoje rozważania dotyczące funkcjonowania szczególnych przedmiotów na przestrzeni epok.
 79. Na wybranych przykładach omów różne sposoby ukazywania motywu rewolucji w literaturze polskiej na przestrzeni epok.
 80. Najciekawsze postacie kobiece w literaturze współczesnej po 1945r. Omów na wybranych przykładach.
 81. Niepokoje ludzi schyłku wieków - dokonaj analizy zjawiska na przykładzie twórczości wybranych autorów.
 82. Groteska jako środek wyrazu artystycznego w dramacie XX wieku. Omów temat na podstawie wybranych utworów.
 83. Tradycyjne motywy i konwencje w literaturze science fiction i/lub fantasy. Rozważ problem na podstawie wybranych przykładów.
 84. Motyw wędrówki. Rozważ jego funkcję w wybranych utworach literackich.
 85. Przenikanie się świata realnego i fantastycznego w utworach literackich. Omów jego funkcję na podstawie wybraych przykładów.
 86. Na podstawie wybranych utwórów omów funkcję ironii w literaturze.
 87. Kamienica jako przestrzeń życia człowieka. Rozważ temat na wybranych przykładach.
 88. Jak poetki XX i XXI wieku piszą o miłości (np. Maria Pawlikowska-Jasnorzewska, Halina Poświatowska, Wisława Szymborska)? Odpowiedz na pytanie, analizując wybrane utwory.
 89. Odwołując się do wybranych przykładów, omów funkcjonowanioe motywu snu w literaturze różnych epok.
 90. Franciszkanizm i nawiązania do niego w polskiej literaturze róznych epok. Omów temat, odwołując się do wybranych przykładów.
 91. Dramat człowieka uwikłanego w historię. Omów temat, odwołując się do przykładów z dwóch różnych epok literackich.
 92. Czy człowiek jest istotą, w której mocniejszy jest pierwiastek ducha, czy siła biologicznych instynktów? Rozważ problem w odniesieniu do postaw bohaterów wykreowanych w literaturze różnych epok.
 93. "Straszni mieszczanie". Odwołując się do znanych Ci utworów literackich, rozważ słuszność opinii Juliana Tuwima.
 94. Juwenilia i "łabędzie pieśni". Na podstawie wybranych utworów porównaj sposób kreacji świata i postawy twórców w ich wczesnych i ostatnich dziełach.
 95. Różne literackie portrety żon i mężów. Omów temat, odwołując się do wybranych przykładów.
 96. Na przykładzie wybranych utworów średniowiecza, renesansu i baroku przedstaw, jak literatura tych epok odnosiła się do wartości doczesnych i spraw eschatologicznych w życiu człowieka.
 97. Zaprezentuj i oceń różne modele rodziny w znanych Ci utworach literackich.
 98. Odpowiedzialność za własne czyny i stosunek do niej bohaterów literackich. Rozważ zagadnienie, odwołując się do wybranych przykładów.
 99. O zadaniach poety i poezji. Rozważ, co na ten temat sądzą wybrani twórcy różnych epok.
 100. Wiedźmy, czarownice i ich literackie wizerunki. Określ funkcje, jakie pełnią w wybranych utworach.
II. Korespondencja sztuk
 1. Sztuka wobec niewyrażalnego. Symbol jako środek wyrazu w literaturze i malarstwie (omów na wybranych przykładach).
 2. Ekspresjonizm w literaturze i sztuce. Przeanalizuj środki ekspresji w wybranych przez Ciebie dziełach.
 3. TOpus genezyjski i jego funkcjonowanie w filozofii, literaturze i sztuce. Omów temat na wybranych przykładach.
 4. Wielkie postaci historyczne w malarstwie i literaturze. Zanalizuj wybrane przykłady.
 5. Polskie pejzaże w malarstwie i literaturze. Zanalizuj wybrane przykłady.
 6. Różne ujęcia motywu powstań narodowowyzwoleńczych w literaturze i malarstwie. Omów na wybranych przykładach.
 7. Wizerunek polskiego emigranta w wybranych tekstach kultury (literackich i innych). Omów na wybranych przykładach.
 8. Dawne i współczesne wersje motywu Madonny w literaturze i sztuce. Omów na wybranych przykładach.
 9. Topos wedrówki w literaturze i sztuce. Zanalizuj wybrane przykłady.
 10. Estetyka kiczu w literaturze i sztuce. Omów na wybranych przykładach.
 11. Filmowe adaptacje dzieł polskiej klasyki literackiej. Omów zagadnienie na przykładzie twórczości jednego z polskich reżyserów.
 12. Porównaj na wybranych przykładach wzajemne wpływy literatury i malarstwa w dobie Młodej Polski.
 13. Zaprezentuj na wybranych przykładach literackich i malarskich różne wizje ogrodu.
 14. Sceny dantejskie w literaturze i sztuce. Omów temat na wybranych przykładach.
 15. Zbigniew Herbert i Krzysztof Kieślowski jako twórcy dekalogu człowieka czasów zagrożenia. Odwołując się do wybranych dzieł, wskaż podobieństwa i różnice.
 16. Literackie i malarskie wyobrażenie śmierci. Omów na wybranych przykładach.
 17. Wojna jako romantyczna legenda, wojna jako porażająca prawda... Zaprezentuj różne spojrzenia na wojnę w wybranych tekstach kultury (literatura, malarstwo, film, piosenka).
 18. Obecność wątków i motywów mitologicznych w literaturze i malarstwie różnych epok. Na podstawie wybranych przykładów omów różne sposoby czerpania inspiracji z mitologii.
 19. Literacka i plastyczna deformacja świata. Oceń ten sposób kreacji rzeczywistości.
 20. Katedra gotycka jako tekst kultury, katedra gotycka jako temat tekstów kultury (ujęcia malarskie, poetyckie). Omów zagadnienie, odwołując się do wybranych przykładów.
 21. Doktryna socrealizmu w literaturze i sztuce. Omów na wybranych przykładach.
 22. Kabaret jako zjawisko kulturowe XX wieku. Prześledź ewolucję jego formy i funkcji na wybranych przykładach.
 23. Mogiły, ruiny, opustoszałe zamki... - znaki przemijania w literaturze i malarstwie XVIII i XIX wieku. Omów funkcjonowanie motywu.
 24. Przedstaw dialog z polską tradycją romantyczną w dziełach twórców "polskiej szkoły filmowej".
 25. Polskie obrzędy ludowe jako inspiracja artystyczna. Omów na wybranych przykładach literatury i sztuki.
 26. Literatura i film grozy. Dokonaj porównania, wykorzystując wybrane przykłady.
 27. Katastroficzne wizje świata w sztuce XX wieku. Rozważ zagadnienie, odwołując się do wybranych tekstów kultury.
 28. Karykatura jako jeden ze sposobów prezentacji człowieka w róznych tekstach kultury. Omów na wybranych przykładach
 29. Królestwo piekieł i jego przedstawiciele w literaturze i sztuce. Zaprezentuj funkcjonowanie tego motywu w wybranych dziełach.
 30. Fascynacje tatrzańskie w literaturze i sztuce Młodej Polski. Rozwiń temat, wykorzystując wybrane przykłady.
 31. Powieści polskich pozytywistów i ich adaptacje filmowe. Rozwiń temat, odwołując się do wybranych przykładów.
 32. Sienkiewiczowska i Hoffmanowska wizja historii. Porównaj adaptację Trylogii z literackim pierwowzorem.
 33. Porównaj różne wizerunki matki w literaturze i sztukach plastycznych.
 34. Świat orientalny jako źródło inspiracji artystów. Rozwiń temat, odwołując się do wybranych przykładów z różnych dziedzin sztuki.
 35. Kontrast jako zasada kompozycji w baroku i jego związek ze światopoglądem epoki. Rozważ temat, odwołując się do przykładów z literatury i dzieł plastycznych.
 36. Porównaj obrazy Warszawy w wybranych utworach literackich i malarstwie XIX wieku.
 37. Powstanie warszawskie i sposób jego ujęcia w literaturze, filmie i fotografii. Zaprezentuj temat na podstawie zebranego materiału.
 38. Rózne wizerunki aniołów w malarstwie i literaturze. Przedstaw swoje refleksje, odwołując się do wybranych przykładów.
 39. Symbolika kolorów w literaturze i innych dziedzinach sztuki. Omów zagadnienie na wybranych przykładach.
 40. Zaonteresowanie przedmiotami codziennego użytku we współczesnej literaturze i sztuce. Omów na dowolnie wybranych przykładach.
 41. Dzieła Szekspira i ich filmowe realizacje. Omów na przynajmniej dwóch przykładach.
 42. Zwierzę jako temat w dziełach malarskich oraz bohater utwrów literackich. Przedstaw i omów różne sposoby podejścia do tego tematu.
 43. Dlaczego leczą? Rozważ, jak swój zawód traktują bohaterowie-lekarze? Odwołaj się do wybranych książek i filmów.
 44. Renesans mitu? Rozważ zagadnienie, odwołując się do współczesnych powieści i filmów fantasy.
 45. Kultura masowa i kultura elitarna. Przedstaw tę opozycję na podstawie wybranych dzieł literackich i plastycznych.
 46. Teatr Telewizji jako zjawisko z pogranicza sztuk. Zaprezentuj je, odwołując się do kilku wybranych spektakli.
 47. Etyka i polityka. Prześledź funkcjonowanie tego związku w wybranych dziełach literackich i filmowych.
 48. Brzydota kategorią estetyczną? Podejmując próbę odpowiedzi na pytanie, sięgnij po wybrane dzieła literackie i plastyczne.
 49. Odwołując się do wybranych przykładów literackich i filmowych, przedstaw relacje między rodzicami a dziećmi.
 50. Literackie, filmowe i malarskie wyobrażenie kobiet upadłych. Omów temat, odwołująć się do wybranyh tekstów kultury.
 51. Różne ujęcia motywu tańca w literaturze, malarstwie i filmie. Omów temat, odwołując się do wybranych przykładów.
 52. Przywołując wybrane przykłady, rozważ role inspiracji biblijnych w literaturze i sztuce XX wieku.
 53. Przedstaw różne ujęcia problematyki Holocaustu w literaturze i filmie, odwołując się do wybranych przykładów.
III. Język
 1. Nazwy własne i pospolite, mające swe nazwy w mitologii i Biblii. Rozwiń temat na wybranych przykładach.
 2. Innowacje językowe związane z polityką, gospodarką, życiem społecznym, rodzinnym. Zanazlizuj przykłady ze współczesnej polszczyzny.
 3. Retoryka jako sztuka przekonujacego mówienia. Na podstawie wybranych przykładów dokonaj analizy najciekawszych figur retorycznych.
 4. Omów język groteski na wybranych przykładach.
 5. Różnorodność zastosowania archaizmu w tekście literackim. Omów zagadnienie na wybranych przykładach.
 6. Neologizm jako środek artystycznego wyrazu. Omów na wybranych przykładach.
 7. Współczesna gwara uczniowska. Zanalizuj zagadnienie na wybranych przykładach.
 8. Funkcje stylizacji biblijnej. Omów na wybranych przykładach.
 9. O sztuce pisana listów. Omów zagadnienie na przykładzie wybranych tektów literackich (barok, romantyzm, współczesność).
 10. Omów na wybranych przykłądach z tekstów kabaretowych rózne rodzaje żartu językowego.
 11. Prześledź i zapreze3ntuj nowe zapożyczenia z języka angielskiego we współczesniej polszczyźnie.
 12. Kolokwializmy i ich funkcje w tekstach piosenek współczesnego zespołu młodzieżowego. Zanalizuj wybrane przykłady.
 13. Przedstaw na wybranych przykładach, jak współczewśni poeci wykorzystują w swojej twórczości frazeologizmy.
 14. Jak mówią bohaterowie powieści historzycznych? Zanalizuj procesy archaizacyjne w wybranych dziełach.
 15. Wypowiedzi polityków. Na podstawie zebranego materiału dokonaj klasyfikacji najczęściej pojawiających się błedów językowych.
 16. Rola i sposób tworzenia neologizmów w twórczości Norwida, Tuwima i Leśmiana. Omów na wybranych przykładach.
 17. Nowomowa, czyli o języku władzy i propagandy w systemie totalitarnym. Omów zjawisko, odwołując się do wybranych przykładów.
 18. Scharakteryzuj na wybranych przykłądach słownictwo internetowe. Oceń jego poprawność w kontekście kultury języka.
 19. Wpływ języków obcych na współczesną polszczyznę mówioną. Omów na wybranych przykładach.
 20. Na czym polega specyfika języka czasopism dla dzieci i młodzieży na tle ogólnej odmiany języka polskiego?
 21. Język ezopowy, jego cechy i funkcja w literaturze. Omów na wybranych przykładach.
 22. Język Jana Chryzostoma Paska i Zagłoby - omów i porównaj wypowiedzi twórcy barokowych pamiętników i bohatera "Potopu" H. Sienkiewicza.
 23. Język jako narzędzie propagandy i demagogii. Przedstaw na podstawie wybranych przykładow z literatury lub/i publicystyki.
 24. Językowe środki wzmacniania ekspresji wypowiedzi. Scharakteryzuj zjawisko.
 25. Przysłowia, sentencje, maksymy, aforyzmy. Dokonaj ich analizy językowej i określ funkcję w wybranych utworach literackich.
 26. Język utworu literackiego jako pole eksperymentu artystycznego. Omów zagadnienie na wybranych przykładach (np. twórczość J. Tuwima, M. Białoszewskiego, W. Gombrowicza, Witkacego).
 27. badaj funkcje stylizacji w wybranych tekstach literackich.
 28. Specyfika języka tekstów kabaretowych w warunkach funkcjonowania w Polsce cenzury (na przykładzie kabaretów z lat 70. i 80.). Omów i oceń to zjawisko.
 29. Wyrazy zapozyczone jako elementy wiedzy o minionych wiekach, utrwalone w wyrazach i związkach wyrazowych. Omów zagadnienie, odwołująć się do wybranych przykładów.
 30. Metaforyka tytułów prasowych. Zanalizuj wybrane przykłady i oceń ich trafność.
 31. Omów wpływ języka bohaterów wybranej rodzinej telenoweli lub serialu TV na słownictwo Twoich rówieśników.
 32. Język sprawozdawców sportowych. Na wybranych przykładach dokonaj analizy słownictwa, frazeologii oraz składni.
 33. Humor w zeszytach uczniów i wypowiedziach nauczycieli. Analizująć zgromadzony materiał, omów rodzaje błędów językowych występujących w wybranych przykładach.
 34. Na wybranych przykładach przeprowadź analizę językową "Listów do redakcji" w pismach kobiecych.
 35. Na wybranych przykładach przeprowadź analizę językową "Listów do redakcji" w pismach młodzieżowych.
 36. Na wybranych przykładach przeprowadź analizę językową "Listów do redakcji" w pismach dla mężczyzn.
 37. Językowy portret kobiety. Zbierz i omów związki frazeologiczne, przysłowia i określenia dotyczące kobiety. Jakie jej obrazy wyłaniają się z zebranych materiałów?
 38. Językowy portret mężczyzny. Zbierz i omów związki frazeologiczne, przysłowia i określenia dotyczące kobiety. Jakie jej obrazy wyłaniają się z zebranych materiałów?
 39. Oceń przydatność stylistyczną wulgaryzmów i eufemizmów i/lub zdrobnień,wykorzystując wybrane utwory literackie.
 40. Na podstawie analizy języka narracji utworów (np. Marka Hłaski, Sławomira Mrożka, Mirona Białoszewskiego) określ funkcję języka potocznego w literaturze współczesnej.
 41. W kręgu etymologii. Omów pochodzenie wybranych nazw miejscowych Twojego regionu.
 42. Różne sposoby realizowania gry słów. Omów zjawisko, odwołując się do wybranych utworów.
 43. Właściwości wywiadu jako formy wypowiedzi. Omów zagadnienie na wybranych przykładach.
 44. Wyszukaj przykłady nazwisk znaczących bohaterów literackich róznych epok. Dokonaj ich analizy słowotwórczej, omów funkcje stylistyczne i związek z kreacją bohatera lub ideą utworu.
 45. Oceń poprawność językową wybranych tekstów prasowych. Scharakeryzuj kryteria, którymi się posłużyłeś (-aś).
 46. Ekspresja i impresja. Zanalizuj wybrane wypowiedzi z uwzględnieniem charakterystyki nadawcy i odbiorcy.
 47. Omów, ilustrując przykładami słownikowymi, własnymi i literackimi, sposoby bogacenia słownika w naszym języku.
 48. Stefan Żeromski w "Dziennikach" nazwał otaczającą nas przyrodę "wielką księgą piękności". Na przykładach prozy i poezji porównaj środki językowe stosowane w opisach przyrody i omów cele wprowadzenia tych opisów do liuteratury.
 49. W kręgu onomastyki. Polski język familijny - dokonaj analizy słownictwa nazywającego relacje panujące w rodzinie.
Podpisano: Dyrektor Zepsołu Szkół Ogólnokształcących w Świdnicy mgr Bogusław Wojskowicz
Testowane na przeglądarce Mozilla Firefox.

Valid HTML 4.01 Transitional Valid CSS!